Testogel®
I KORTHET

  • En av flera originalprodukter från Besins Healthcare
  • Uppnår steady state efter andra behandlingsdagen
  • Konstanta testosteronblodnivåer över 24 timmar som följer mannens normala dygnsvariation1
  • Luktfri och färglös gel
  • Behandlingen kan snabbt avbrytas vid behov3

Steady state efter andra behandlingsdagen

Behandling med Testogel® gel följer en okomplicerad och förutbestämdbar farmakokinetik som innebär att ca 9-14 % av den givna testosterondosen absorberas av huden. Efter upptag i huden diffunderar testosteron in i systemkretsloppet med en relativt konstant hastighet över dygnet och uppnår ett steady state andra dagen.

Som ett riktmärke ger en administration av 5 g Testogel® en genomsnittlig ökning av testosteron på ungefär 8,7 nmol/L i plasma. Till skillnad från injektionsbehandling riskerar inte patienten att få höga maximala plasmakoncentrationer med Testogel®.

Farmakokinetikdata från en multicenter, randomiserad, kontrollerad studie med 227 hypogonadala män, där de behandlades med 5, 7,5 (ej redovisat här) eller 10 g Testogel® dagligen under totalt 180 dagar.1

Följer mannens normala dygnsvariation1

När Testogel® appliceras på morgonen nås en testosteronpeak i plasma under de första timmarna för att sedan ligga på en relativt jämn nivå under resten av dygnet*. Behandling med Testogel® speglar därför patientens normala dygnsvariation som man ser med endogent testosteron.

*Efter att steady state uppnåtts.

Testogel®
LOKAL TOLERABILITET

Hudreaktioner med Testogel® på applikationsstället resulterar sällan i att patienten behöver avbryta behandlingen. De mest frekvent observerade biverkningarna vid rekommenderad dos 5 g gel per dag är hudreaktioner (10%): reaktioner vid applikationsstället, erytem, akne och torr hud.

I en långtidsstudie över 3 år rapporterades att hudreaktioner inträffade hos 12 av 163 patienter. Av dessa patienter hade 11 minimal eller mild erytem och en klassificerades som måttlig. Endast en patient avbröt studien på grund av hudbiverkningar.2

12 av 163

patienter hade minimal eller mild erytem, varav en klassificerades som måttlig.

Endast 1

avbröt studien efter 12 månader p g a försämring av hudbiverkan.

Behandlingen kan snabbt avslutas vid behov

Om patienten upplever ohållbara biverkningar eller får förhöjda värden av PSA eller EVF som motiverar att behandlingen måste avbrytas kan Testogel® snabbt sättas ut. Efter avslutad behandling börjar testosteronkoncentrationen minska ungefär 24 timmar efter sista dosen och återgår till basnivån inom 3-4 dygn3. Här skiljer sig behandling med Testogel® avsevärt från injektionsbehandling där patienten kan ha terapeutiska testosteronnivåer månader efter utsättning.

Applicering av Testogel®

Testogel® är praktiskt förpackad i 5 g dospåsar med en lukt- och färglös gel som vardera innehåller 50 mg testosteron. Testogel® appliceras av patienten själv på ren, torr och frisk hud antingen på båda axlarna eller båda armarna eller magen. Efter att påsen har öppnats ska den helt tömmas och gelen omedelbart appliceras på hela det valda hudområdet. Gelen ska försiktigt strykas ut på huden som ett tunt skikt. Det är ej nödvändigt att gnida in den i huden. Låt torka minst 3-5 minuter före påklädning. Efter applicering ska händerna tvättas med tvål och vatten.

Dosering

Den rekommenderade dosen gel, 5 g, (dvs 50 mg testosteron) appliceras en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt, företrädesvis på morgonen.

Dosen ska anpassas efter den kliniska bilden eller laboratoriesvaret, men får ej överstiga 10 g gel per dag.

Dosjusteringar bör ske stegvis med 2,5 g gel.

Referenser

1. Swerdloff R S et al. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85(12):4500-4510
2. Wang C et al. J Clin Endocrinol Metab. May 2004;89(5):2085-2098
3. Wang C et al J Clin Endocrinol Metab. Mar 2000;85(3):964-969


Testogel (testosteron), särskild receptblankett krävs, Rx, F, androgener, ATC-kod: G03BA03. Transdermal gel i dospåse 50 mg; Transdermal gel i pump 16,2 mg testosteron/g. Två pumptryck ger 40,5 mg. Indikation: Substitutionsbehandling för vuxna mot manlig hypogonadism när testosteronbrist har bekräftats av kliniska symptom och laboratorieanalyser. Varningar och försiktighet: Testogel är kontraindicerat vid känd eller misstänkt bröst- eller prostatacancer. Innan behandling med testosteron påbörjas bör alla patienter genomgå en noggrann undersökning för att utesluta en redan befintlig prostatacancer. Testogel får endast användas om hypogonadism (hyper- och hypogonadotrofisk) har konstaterats och om annan etiologi till symptomen har uteslutits innan behandlingen påbörjas. Testosteroninsufficiens ska ha påvisats genom kliniska fynd (regression av sekundära könskaraktäristika, förändrad kroppsbyggnad, asteni, nedsatt libido, erektil dysfunktion etc.) och bekräftats genom två separata blodtestosteronmätningar. Testosteronnivån ska kontrolleras vid behandlingsstart och med regelbundna intervall under behandlingen. Behandlande läkare måste noggrant informera patienten om risken för överföring av testosteron och om säkerhetsinstruktionerna.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.
Datum för översyn av produktresumén 03/2021 (dospåse), 06/2021 (pump).
Besins Healthcare Nordics AB, +46 40 295 200.

Beställ vårt produkt- och patientmaterial

Via beställningsformuläret nedan kan ni beställa våra hjälpmedel och även ladda hem PDF-versioner.

Beställ material »

Våra läkemedel

- Hypogonadism

Testogel® (testosteron)

Testogel ges till vuxna män som testosteronersättning för att behandla olika besvär som orsakats av testosteronbrist (manlig hypogonadism).

Pressrum

#manshälsa #sjukvården

2020-03-11

Nytt huvudkontor för Besins Healthcare Nordics med miljöfokus

Läs mer »