ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

Senaste uppdaterad: September 2023  
 

Besins Healthcare Monaco S.A.M. ("Vi") har åtagit sig att skydda   dina personuppgifter och att respektera din integritet. Vi samlar in och vidare behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen.

Denna integritetspolicy förklarar anledningen till behandlingen av dina personuppgifter, hur vi samlar in, hanterar och säkerställer skydd av alla personuppgifter som lämnas, hur informationen används och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller endast för personuppgifter som samlas in via (din användning av) denna webbplats. Om du har frågor om personuppgifter som du kan ha kommunicerat till oss via någon annan kanal, vänligen ta reda på hur kan du kontakta oss nedan.

Vilka personuppgifter får vi samla in och behandla?  
 

För de flesta av de sidor som utgör denna webbplats kan vi samla in information som inte direkt identifierar dig, t.ex:

 • den server du är inloggad på,
 • den geografiska platsen för den internetleverantör du använder,
 • vilken typ av webbläsare du använder,
 • datum och tid för åtkomst
 • webbplats som begär åtkomst
 • överförd mängd data
 • dina språkinställningar
 • din IP-adress ("IT-information").

IT-information inhämtas via cookies. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror siffror som laddas ner till din dator när du besöker en webbplats. Du hittar en lista över de cookies vi använder i våra Cookie-inställningar.

I vissa fall, för att kontakta oss eller för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kan du behöva ange andra personuppgifter såsom ditt förnamn, ditt namn och/eller din e-postadress ("Kontaktuppgifter"), och du kan också välja att lämna ytterligare   
information såsom kön, intresseområden, specialitet (om du är sjukvårdspersonal) etc.  
 

Barn och andra känsliga personuppgifter   
 

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa eller fackligt medlemskap i fackförening på denna webbplats.

Vi samlar inte medvetet in eller använder några personuppgifter från barn (vi definierar "barn" som minderåriga under 18 år) på denna webbplats. Vi tillåter inte medvetet barn att kommunicera med oss eller använda någon av våra onlinetjänster. Om du är en förälder och blir medveten om att ditt barn har försett oss med information, vänligen kontakta oss på något av de sätt som anges nedan, så kommer vi att samarbeta med dig för att lösa problemet.

Om det finns en möjlighet att kontakta oss via denna webbplats, ska detta inte användas för att söka medicinsk rådgivning eller rapportera negativa händelser. Om du har en fråga om vår produkt rekommenderar vi starkt att du kontaktar din läkare eller de relevanta myndigheterna i det land där du är bosatt.  
 

Vad är syftet med lagrandet av personuppgifter?  
 

Vi behandlar din IT-information i syfte att mäta användarfrekvens och trafik på vår webbplats. Det kommer att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur vår webbplats används och hur den är användbar för allmänheten, och att förbättra den i enlighet med sådan användning. Du kan få mer information om det specifika syftet med varje cookie i våra cookieinställningar.

Om du kontaktar oss med en specifik förfrågan behandlar vi dina kontaktuppgifter och, ytterligare information (om det finns sådan) enbart för behandlingen av din specifika begäran.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina kontaktuppgifter och, i ytterligare information i det enda syftet att skicka vårt nyhetsbrev till dig via e-post från tid till annan. 

Vilken är den rättsliga grunden för lagringen av personuppgifter? 

Med undantag för cookies som är absolut nödvändiga för att denna webbplats ska fungera, behandlas av dina personuppgifter endast om du samtycker till det.

Du har rätt att när som helst ge eller återkalla ditt samtycke. För IT-information, kan du enkelt göra detta genom att ändra dina inställningar för cookies i Inställningar för cookies. För dina kontaktuppgifter och ytterligare information, se nedan hur kan du kontakta oss.   
 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?    
 

Om inte annat krävs enligt lag behåller vi dina Kontaktuppgifter och Ytterligare information, i förekommande fall, (i) så länge som det rimligen krävs för att behandla din specifika begäran, dvs. tills det har skett ett slutligt avgörande i det ärende som din begäran avser eller (ii) så länge som vårt nyhetsbrev är giltigt och du inte har valt att avregistrera dig från det. Du kan enkelt avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på knappen "avregistrera" som finns längst ner i varje nyhetsbrev som skickas till dig via e-post.

Om inte annat krävs enligt lag behåller vi din IT-information så länge som anges i våra cookieinställningar.   
 

Med vem delar vi dina personuppgifter?   
 

Dina personuppgifter kan nås av ett begränsat antal av våra anställda som är utbildade i vikten av integritet och hur man hanterar personuppgifter på ett på ett lämpligt och säkert sätt.

Beroende på innehållet i din begäran kan vi komma att dela dina personuppgifter till våra enheter och/eller till tredje part. Vi kommer endast att använda tredje parter som ger tillräckliga garantier   
att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i tillämplig lag och säkerställer skyddet av dina rättigheter.

Dessa tjänsteleverantörer kommer oftast att vara belägna i olika länder. I händelse av en överföring till länder som kan erbjuda en lägre nivå av dataskydd, ingår vi avtal om dataöverföring   
avtal om dataöverföring baserat på standardavtalsklausuler för internationella dataöverföringar. 
 

Vilka är dina rättigheter?  
 

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag har du rätt att fråga oss:

 • för kopior av dina personuppgifter ("rätt till tillgång")
 • att rätta information som du anser är felaktig och att komplettera information som du anser är ofullständig ("rätt till rättelse").
 • att radera dina personuppgifter under vissa omständigheter ("rätt till radering")
 • att begränsa behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter ("rätt till begränsning av behandlingen")
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter ("rätt till invändning")
 • att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överfört dina personuppgifter till en annan organisation ("dataportabilitet")

Om inte din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig är du inte skyldig att betala någon avgift för att utöva dina rättigheter. Såvida inte annat föreskrivs i tillämplig lag, har vi en månad på oss att svara dig.  
 

Hur kan du kontakta oss?  
 

Vi arbetar enligt högt ställda krav när det gäller behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor, funderingar eller problem, eller om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss på privacy@besins-healthcare.com så svarar vi. Alternativt kan du skicka ett brev till följande adress:

Besins Healthcare Monaco S.A.M.  
Attn. General Counsel  
11, Rue Du Gabian    
MC98000 Monaco

Om det passar dig bättre kan du också välja att kontakta ett av våra dotterbolag direkt. Namn, adress och registreringsland för dessa dotterbolag hittar du här.  
 

Klagomål  
 

Om du fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

För Besins Healthcare-koncernen är den ledande tillsynsmyndigheten den irländska dataskyddskommissionen, som kan nås här: https://forms.dataprotection.ie/contact  
 

Hur vet du om vi har uppdaterat denna integritetspolicy?  
 

Om vi ändrar vår sekretesspraxis kommer en uppdaterad version av denna sekretesspolicy att återspegla dessa ändringar och vi kommer att meddela dig om sådana ändringar genom att uppdatera ikraftträdandedatumet högst upp i denna integritetspolicy. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att ändra denna integritetspolicy.