ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png
 • Senast uppdaterad

  September 2023 

 • Användarvillkorens omfattning      

  Dessa online-användarvillkor ("Användarvillkor") reglerar åtkomsten för användaren ("du") till denna webbplats ("vår webbplats") som kontrolleras av Besins Healthcare Monaco S.A.M., ett företag som bildats enligt lagstiftningen i Furstendömet Monaco, med registreringsnummer 05S04354 och med adress rue du Gabian 11, MC98000 Monaco, och/eller av dess dotterbolag ("vi" eller "oss"). Dessa användarvillkor gäller inte för andra webbplatser. 

  Genom att gå in på eller använda vår webbplats samtycker du till att vara bunden till aktuell version av dessa användarvillkor som du kan se när du får åtkomst till vår webbplats. Om du inte håller med om dessa användarvillkor, eller är missnöjd med vår webbplats, så är din enda och lämpligaste lösning, att sluta använda vår webbplats..  

  • Din användning av vår webbplats 

  Genom att använda vår webbplats samtycker du till att inte störa eller avlyssna elektronisk information som publiceras på vår webbplats eller på någon av dess relaterade servrar. Du samtycker också till att inte försöka kringgå några säkerhetsfunktioner på        
  vår webbplats, och att följa alla tillämpliga, lokala, statliga, federala och internationella lagar, regler och förordningar.            
  Du är fullt ansvarig för innehållet och riktigheten i de uppgifter som du skickar till oss samt för att inte kränka tredje parts rättigheter som kan vara involverade i sådana uppgifter. Du är förbjuden att publicera eller överföra olagliga, marknadsföringsmässiga, hotfulla, förtalande, ärekränkande, obscent, skandalöst, uppviglande, pornografiskt eller hädiskt material som kan utgöra eller uppmuntra ett beteende som skulle kunna bedömas vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag. Vi kommer att samarbeta fullt ut med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller ålägger oss att avslöja identiteten på någon som publicerar sådan information eller sådant material.

  Med förbehåll för dessa användarvillkor och vår integritetspolicy , ger du oss rätt att använda allt innehåll som du laddar upp eller på annat sätt överför till vår webbplats, på valfritt sätt, inklusive, men inte begränsat till, kopiering, visning, utföra eller publicera det i vilket format som helst, modifiera det, införliva det i annat material eller göra ett härlett arbete baserat på det. I den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag, avstår du från alla moraliska rättigheter du kan ha till innehåll som du laddar upp eller på annat sätt överför till vår webbplats (om någon).

  Med undantag för vad som uttryckligen anges och överenskommits i förväg av oss, skall ingen relation upprättas om du skulle göra någon muntlig, skriftlig eller elektronisk kommunikation till oss (t.ex. feedback, frågor, kommentarer, förslag, idéer etc.). Om vår webbplats kräver eller begär att sådan information tillhandahålls, och att sådan information innehåller personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress), kommer vi att erhålla, använda och underhålla den på ett sätt som överensstämmer med vår integritetspolicy . I övrigt ska sådan kommunikation och all information som lämnas betraktas som icke-konfidentiell, och vi kommer att vara fria att reproducera, publicera eller på annat sätt använda sådan information för vilka ändamål som helst, inklusive utan begränsning, forskning, utveckling, tillverkning, användning eller försäljning av produkter som innehåller sådan information.

  • Länkar till vår webbplats

  Vi har inte granskat någon eller alla av de webbplatser från tredje part som innehåller länkar till vår webbplats och vi är inte ansvariga för innehållet på sådana sidor utanför webbplatsen eller andra webbplatser som är länkade till vår webbplats. Du får inte länka till några sidor på vår webbplats utan vårt föregående skriftliga medgivande. Citat eller användning av en eller flera delar av vår webbplats på tredje parts webbplats(er) utan skriftligt medgivande är likaså förbjudet.

  • Länkar till andra webbsidor

  Länkar till andra webbplatser kan finnas på vår webbplats av intresse eller för att underlätta för besökare på vår webbplats. Vi kommer att sträva efter att informera dig när du lämnar vår webbplats att vi inte stöder innehållet på den tredje partens webbplats. Vi accepterar dock inget ansvar för länkar från oss till andra, och vi är inte ansvariga för riktigheten eller lagligheten av innehållet på tredje parts webbplatser. Vi accepterar inget ansvar som härrör från en överträdelse eller underlåtenhet i tredje parts sekretesspolicy. Dessutom kan förekomsten av en länk mellan en av våra webbplatser och en tredje parts webbplats inte på något sätt innebära att vi godkänner innehållet på denna tredje parts webbplats.         

  • Produktinformation

  Vi tillhandahåller all information på vår webbplats (inklusive information om vårt företag, dess historia och dess produkter) endast i allmänt informationssyfte. Många farmaceutiska produkter som listas är endast tillgängliga på recept från läkare eller kvalificerad medicinsk personal, och det är inte säkert att alla sådana produkter finns tillgängliga i alla länder. Produktinformationen är inte avsedd att ge fullständig medicinsk information. Om du har ett medicinskt tillstånd ska du omedelbart kontakta din egen läkare eller vårdgivare. Vi erbjuder inte personlig medicinsk diagnos eller patientspecifika behandlingsråd. Du bör alltid inhämta fullständig medicinsk information om dina receptbelagda läkemedel eller medicintekniska produkter (inklusive deras fördelaktiga medicinska användning och möjliga biverkningar) genom att diskutera lämplig användning av läkemedel eller medicintekniska produkter direkt med din förskrivande läkare eller, i förekommande fall, annan medicinsk rådgivare. Beroende på lokala lagar kan du få ytterligare information från produktens bipacksedel. Informationen om dessa produkter kan variera från land till land. Patienter, läkare och annan sjukvårdspersonal bör kontrollera med lokala medicinska och tillsynsmyndigheter för information som är lämplig för deras land. Dessutom begränsar många länder (eller till och med förbjuder) vår möjlighet att tillhandahålla information och/eller svara direkt på patientfrågor om företagets receptbelagda produkter. Vi kommer dock att besvara förfrågningar från och tillhandahålla information till din kvalificerade hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med lokala bestämmelser.         

  • Expertutlåtande

  På vår hemsida kan vi publicera expertutlåtanden eller utdrag ur pressartiklar som rör ett särskilt område. Sådan information representerar endast åsikterna hos respektive experter eller av tidningen, deras åsikter är inte nödvändigtvis de av oss. Vi är inte ansvariga för riktigheten eller fullständigheten av någon information eller åsikter som anges i sådant material.    

  • Framåtblickande uttalanden

  Vår webbplats kan också innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar våra nuvarande förväntningar om framtida händelser och affärsutveckling. De framåtblickande uttalandena innefattar risker och osäkerhetsfaktorer. Faktiska utvecklingar eller resultat kan skilja sig väsentligt från de och beror på flera faktorer, inklusive, men inte begränsat till, framgången för nuvarande forskningsprogram, resultat av pågående eller framtida kliniska prövningar, pågående kommersialisering av våra produkter, myndighetsgodkännanden av läkemedel, giltighet och upprätthållande av patent, stabiliteten i våra kommersiella relationer samt det allmänna ekonomiska läget. Vi avser att uppdatera vår webbplats regelbundet men åtar oss ingen skyldighet att uppdatera något av innehållet.    

  • Immateriella rättigheter

  Du bör anta att alla produktnamn som visas på vår webbplats, oavsett om de förekommer eller inte i stort tryck, kursiv stil eller med varumärkessymbolen är varumärken som ägs av eller licensieras till oss. Du bör anta att materialet som visas på vår webbplats är upphovsrättsskyddat om inte annat noterade. Vår webbplats kan också innehålla eller referera till patent, patentskyddad information, teknologier, produkter, processer eller andra äganderätter. Ingen licens till eller rätt till sådana varumärken, patent, design, upphovsrätt, affärshemligheter, teknologier, produkter, processer och annat ägande rättigheter, oavsett om de ägs av användning och/eller av andra parter, beviljas eller tilldelas dig. Inget material från vår webbplats får kopieras, reproduceras, modifieras, återpubliceras, laddas upp, förvrängas, överföras eller distribueras på något sätt eller i något medium (helt eller delvis) utan vårt föregående skriftliga medgivande. Endast kopiering för privat bruk är tillåten för din personliga, privata och icke-kommersiell användning, på din persondator.          

  • Integritet

  Vi har åtagit oss att skydda din integritet online. Vi förstår vikten av integritet             
  till våra kunder och besökare på vår webbplats. Vår användning av personligt identifierbar information styrs av vår integritetspolicy.          

  • Utfästelser och garantier

  Även om vi strävar efter att tillhandahålla den senaste informationen om våra produkter och tjänster samt annan information om oss, garanterar vi inte korrektheten i all information som finns på vår webbplats. Varje person tar fullt ansvar och alla risker som uppstår vid användning av vår webbplats. Informationen presenteras "I BEFINTLIGT SKICK" och kan inkludera tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Vi förbehåller oss rätten att göra kompletteringar, raderingar eller ändringar av informationen på vår webbplats när som helst utan att ge notis om det.

  VI GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER NÅGRA SOM HELST GARANTIER RÖRANDE DEN INFORMATION ELLER DET INNEHÅLL SOM PUBLICERAS PÅ VÅR WEBBPLATS. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG FRISKRIVER VI OSS HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SKAPADE ENLIGT LAG, KONTRAKT ELLER ANNAT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL ELLER ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA VI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR AV NÅGOT SLAG ELLER NATUR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA (INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST) FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED FÖREKOMSTEN AV, ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS, OCH/ELLER DEN INFORMATION ELLER DET INNEHÅLL SOM PUBLICERAS PÅ VÅR WEBBPLATS.             
   

  Du samtycker till att du, oavsett tillämplig lag om motsatsen, inte kan lämna in ett anspråk eller en som härrör från eller är relaterad till vår webbplats eller dessa användarvillkor mer än ett (1) år efter sådant anspråk eller sådan grund för talan uppstod.

  • Övriga villkor

  Din användning av vår webbplats är föremål för dessa användarvillkor. Du samtycker till att dessa användarvillkor (tillsammans med integritetspolicyn) beskriver hela avtalet mellan dig och oss med avseende på dess innehåll.

  Vår webbplats skapades och drivs enligt lagen i Furstendömet Monaco. Lagen i Monaco kommer att styra villkoren i dessa användarvillkor, i den utsträckning som dessa lagar inte åsidosätts av tillämplig tvingande lag, t.ex. konsumentskyddslagar som gäller för dig.

  Om en behörig domstol finner att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig eller ogenomförbar, kommer de övriga bestämmelserna i dessa användarvillkor att förbli i full kraft och effekt.

  Utan att förvanska dina rättigheter enligt gällande lag, förbehåller vi oss rätten att ändra dessa Användarvillkor för att återspegla teknologiska framsteg, lagliga och regelmässiga förändringar samt goda affärsmetoder. Om vi ändrar dessa Användarvillkor kommer en uppdaterad version av dem att återspegla dessa ändringar och vi kommer att meddela dig om sådana förändringar genom att uppdatera den effektiva datumen högst upp i dessa Användarvillkor.